THE POET – Contact

Contact Us

THE POET
The Annexe Building, 47 Sandy Lane,
Taverham, Norfolk, NR8 6JT, England.
E: Robin AT ThePoetMagazine.org 
AND/OR
E: RobinBarratt AT hotmail.com
T: + 44 (0) 161 818 2364 (Skype)
WhatsApp: +44 (0) 7508 833433
Facebook: @ThePoetMagazine
Instagram: @ThePoetMagazine
➡️ Số phận những người cờ bạc như thế nào? Liệu được mấy kẻ giàu sang hay đa phần đều toàn nghèo khó?